logo

events

Thalia Latina Love Tour | Beacon Theatre

Latina Love Tour | Beacon Theatre

Sep 28, Beacon Theatre in New York, NY

Thalia Latina Love Tour | Knight Concert Hall

Latina Love Tour | Knight Concert Hall

Sep 30, Knight Concert Hall, Miami, FL

Thalia Latina Love Tour | Revention Music Center

Latina Love Tour | Revention Music Center

Oct 3, Revention Music Center, Houston, TX

Thalia Latina Love Tour | Auditorio Nacional Mexico

Latina Love Tour | Auditorio Nacional

Oct 18, Auditorio Nacional, México, DF

Thalia Latina Love Tour | Auditorio Nacional Mexico

Latina Love Tour | Auditorio Nacional

Oct 17, Auditorio Nacional, México, DF

Thalia Latina Love Tour | Auditorio Banamex Mexico

Latina Love Tour | Auditorio Banamex

Oct 15, Auditorio Banamex, Monterrey, Mexico

Thalia Latina Love Tour | Dolby Theatre

Latina Love Tour | Dolby Theatre

Oct 8, Dolby Theatre, Hollywood, CA

Thalia Latina Love Tour | Majestic Theatre Dallas

Latina Love Tour | Majestic Theatre Dallas

Oct 4, Majestic Theatre Dallas, TX